Eraküte

Eraküte » Kliendile » Müügileping
Print

Müügileping

Kliendiga, kes soovib soojusteenust tarbida ja kelle hoones on vastavad tehnilised võimalused, sõlmib soojusettevõte soojusteenuse soojusmüügilepingu. Soojuse müügi tingimused ning lepingupoolte õigused ja kohustused on sätestatud soojuse müügi tüüptingimustes.

Soojusmüügileping sõlmitakse hoone omanikuga. Kooskõlas Kaugkütteseadusega toimub soojuse üleandmine soojusettevõttelt tarbijale liitumispunktis, milleks on üldjuhul tarbijale kuuluv soojussõlm. Vastavalt  soojusmüügilepingule  mõõdetakse  kliendi tarbitud soojuse kogus soojusarvesti(te)ga.

Soojusmüügilepinguga seotud dokumendid:

    * Soojuse müügi tüüptingimused  
    * Hinnakiri
    * Metoodikad ja õigusaktid

 

Lepingu sõlmimine

Lepingu sõlmimiseks tuleb pöörduda AS Eraküte vastava osakonna klienditeenindusse.

Soojusmüügilepingu sõlmimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

    * hoone omandit tõendav dokument;
    * isiku kehtiv registrikaardi koopia;
    * notariaalselt kinnitatud volitus, kui hoone omanik volitab lepingut sõlmima oma esindaja;
    * isikut tõendav dokument.

Kliendihaldurid abistavad avalduse täitmisel ja annavad selgitusi lepingutingimuste kohta. Lepingu sõlmimiseks on oluline soojussõlme pass, mis koostatakse hoone soojusvõrku ühendamiseks vajaliku kütte-, ventilatsiooni- ja soojaveeprojekti alusel. Projekt peab olema tehtud litsentseeritud projekteerija poolt. Kui tegemist on uue hoonega, olemasoleva soojussõlme tehnilised andmed on muutunud või soojussõlme pass puudub, tuleb vormistada uus pass.

Vormistatakse ka piiritlusakt, mis määrab kindlaks soojustrasside kuuluvuse ning nende seisukorra ja teenindamise eest vastutamise piiri kliendi ja soojusettevõtte vahel. Mõlema osapoole nõusolekul lepingutingimustega vormistatakse soojusteenuse soojusmüügileping.

 

Lepingu lõpetamine

Leping lõpetatakse juhul, kui:

    * klient müüb vastava hoone või see ei kuulu enam kliendi bilanssi;
    * klient ei soovi enam tarbida soojusettevõtte poolt müüdavat soojust.

Lepingu lõpetamise soovist tuleb kliendil soojusettevõtet teavitada kirjalikult üks kuu ette.